JAVNI POZIV ZA STICANJE STATUSA SAMOSTALNOG UMETNIKA I STRUČNJAKA U OBLASTI DIGITALNE UMETNOSTI I MULTIMEDIJE U POLJU IZVOĐAČKIH I SRODNIH UMETNOSTI

Jun 2022.

Počev od 2019. godine Stanica Servis za savremeni ples ima status reprezentativnog udruženja u kulturi, a na osnovu Rešenja br. 022-05-27/2019-03 Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Prema ovom Rešenju, Stanica preuzima poverene poslove koji čine sve radnje namenjene podršci umetnicima iz oblasti digitalnih umetnosti i multimedije da steknu i održe status samostalnog umetnika prema Zakonu o kulturi (čl. 62, stav 2). U ovom poslu Stanica se pridržava odredbi Pravilnika o bližim uslovima, merilima i kriterijumima, kao i postupku po zahtevima lica za utvrđivanje statusa lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture (Službeni glasnik RS br. 9/17, 96/19).

Pozivamo sve zainteresovane umetnike i stručnjake u oblasti digitalnih umetnosti i multimedije koji razvijaju transdisciplinarne umetničke prakse ili prakse digitalnih izvođačkih umetnosti da podnesu svoje prijave prema kriterijumima definisanim u Pravilniku, a za period od 4 godine (nakon čega se status može obnoviti).

KRITERIJUMI ZA DODELJIVANJE STATUSA SAMOSTALNOG UMETNIKA

(Izvodi iz Pravilnika)

Član 7.

(1) Podnosilac zahteva prilikom podnošenja zahteva reprezentativnom udruženju za utvrđivanje statusa lica koja obavljaju samostalnu umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, podnosi i zahtev za upis u Evidenciju lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture.

(2) Podnosilac prilaže sledeća dokumenta:

1) izjavu datu pod moralnom i materijalnom odgovornošću da se umetničkom ili drugom delatnošću bavi profesionalno i samostalno u vidu zanimanja i da nije obavezno socijalno osiguran po drugom osnovu;

2) fotokopiju lične karte;

3) fotokopiju dokaza o poslednjem završenom stepenu školovanja ili visokom, višem ili srednjem obrazovanju odgovarajućeg obrazovnog profila (diploma, uverenje, svedočanstvo i sl.);

4) uverenje o ostvarenom radnom stažu izdato od strane nadležne filijale Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje;

5) podatke o adresi i kontaktima;

6) dokaze o profesionalnom radu: ugovore, potvrde umetničkih ustanova i drugih nosilaca posla, programe, plakate, kritike, recenzije, isečke iz štampe, objave na internetu i druge relevantne dokaze;

7) druga potrebna dokumenta po zahtevu reprezentativnog udruženja (fotokopija radne knjižice, fotokopija vojne knjižice i druga dokumenta koja su značajna za regulisanje socijalnih prava podnosioca).

Član 8.

(1) Prilikom ocenjivanja rezultata rada podnosioca zahteva u prethodnom periodu, Komisija uzima kao relevantan svaki profesionalni rad koji je potvrđen traženom dokumentacijom, uključujući izuzetno i rad tokom školovanja, ukoliko je taj rad bio profesionalan i samostalan.

(2) Početak profesionalnog angažmana se dokazuje profesionalnim ugovorom ili drugim relevantnim dokazom koji o tome svedoči.

(3) Odluku o utvrđivanju statusa samostalnog umetnika, odnosno stručnjaka u kulturi, saradnika u kulturi ili izvođača kulturnih programa, kao i vreme od kada se taj status utvrđuje, Komisija donosi većinom glasova svih članova.

(4) Reprezentativno udruženje donosi Rešenje o utvrđivanju statusa samostalnog umetnika, odnosno stručnjaka u kulturi, saradnika u kulturi ili izvođača kulturnog programa istog dana nakon donošenja odluke Komisije.

(5) Rešenje se izdaje u dva primerka, jedan primerak za nosioca statusa i jedan za reprezentativno udruženje koje vodi evidenciju. Rešenje, u skladu sa zakonom sadrži lične podatke podnosioca zahteva (ime, ime jednog roditelja, prezime, adresu prebivališta, zanimanje, područje kulturne delatnosti, datum od kada se utvrđuje status).

9a DIGITALNO STVARALAŠTVO I MULTIMEDIJI

1) Samostalni umetnik:

(1) Multimedijalni performer

– dva projekta većeg produkcionog obima u trajanju od minimum 40 minuta u oblasti multimedija ili više manjih projekata u ukupnoj dužini trajanja dva veća projekta,

– 15 nastupa;

(2) Multimedijalni autor

– dva projekta većeg produkcionog obima u trajanju od minimum 40 minuta u oblasti multimedija ili više manjih projekata u ukupnoj dužini trajanja dva veća projekta;

(3) Umetnik u oblasti digitalnog stvaralaštva

 – jedno samostalno predstavljanje rada,

– šest predstavljanja u okviru većeg programa sa više autora,

– dva naručena ili realizovana dela u okviru većeg projekta izvođačkih umetnosti, predstave, performansa, izložbe,

– radionica ili seminar u oblasti digitalnih umetnosti i izvođačkih umetnosti; (4) Pedagog u području digitalnog stvaralaštva i multimedija

– kontinuiran pedagoški rad u području digitalnog stvaralaštva i multimedija, – pedagoški angažman u zemlji i inostranstvu,

– šest javnih nastupa polaznika – učenika ili profesionalnih izvođača sa kojima pedagog radi,

– pedagoški rad sa malom decom,

– pedagoški rad sa vaspitačima, učiteljima i nastavnicima, – dva objavljena teksta o pedagoškoj praksi,

– dve prezentacije – predavanja.

Posebni kriterijumi za svakog samostalnog umetnika iz ove tačke u području digitalno stvaralaštvo i multimediji mogu se proporcionalno kombinovati.

2) Samostalni stručnjak u kulturi

(1) Teoretičar u području digitalnog stvaralaštva i multimediji, Kustos u području digitalnog stvaralaštva i multimediji,

– kontinuirano se bavi teorijom multimedije i/ili digitalnog stvaralaštva kao delom umetničkog procesa ili istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, očuvanja, predstavljanja i tumačenja ovog umetničkog stvaralaštva: 100 objavljenih stranica (katalog, knjiga, zbornik, časopis, blog, internet stranica),

– kritičarski rad u oblasti multimedije i/ili digitalnog stvaralaštva – autor kritika, prikaza i sl., u formi članaka, separata i knjiga: 100 objavljenih stranica, ili

– kustoski rad na festivalu, većem programu, konferenciji, projektu,

– učešće u žiriju lokalnih, nacionalnih i međunarodnih manifestacija i festivala,

– uređivački rad u oblasti teorije i prakse u multimedijskim i/ili digitalnog stvaralaštva: urednik 200 objavljenih stranica;

(2) Producent u digitalnom stvaralaštvu i multimediji, Organizator u digitalnom stvaralaštvu i multimediji, Menadžer u digitalnom stvaralaštvu i multimediji

a) Praktični rad u oblasti digitalnog stvaralaštva i multimedije:

– četiri velika producentska posla (producent organizacije, direktor produkcije, izvršni producent projekta, producent ansambla ili trupe),

– organizacija osam projekata u fazi pripreme,

– kontinuirana distribucija osam projekata ili četiri velika inostrana gostovanja,

– organizacija 15 multimedijalnih programa, izložbi, konferencija i drugih programa;

b) Produkcija ili organizacija četiri međunarodna festivala, organizator – saradnik festivala, manifestacija lokalnog tipa – kontinuirano u periodu od najmanje šest meseci godišnje, ili menadžment složenih umetničkih i razvojnih projekata u oblasti multimedijskih i/ili digitalnih umetnosti:

– koordinacija četiri projekata u fazi pripreme,

– vođenje, koordinacija projekata u trajanju od ukupno 18 meseci,

– organizovanje, koordinacija ukupno osam simpozijuma, konferencija, višednevnih seminara i drugih skupova velikog formata, ili 6 okruglih stolova, tribina i druga pojedinačna skupova,

– koordinacija edukativnih programa/projekata ili drugih formata koji imaju za cilj umetničku produkciju, razvoj saradnje i međunarodnih odnosa i sl., u trajanju od minimum 120 dana ukupno;

v) Pisanje teorijskih tekstova iz oblasti organizacije digitalnog stvaralaštva i multimedije:

– 100 stranica teorijskog teksta, kritika, prikaza, referata za simpozijume – objavljen tekst,

– istraživački rad (član istraživačke ekipe sa objavljenim tekstom od 240 stranica).

Ukoliko samostalni stručnjak u kulturi iz ove dve podtačke radi i u drugim oblastima kulture, zadaci se vrednuju kumulativno.

NAPOMENA: Prema aktuelnom zakonu, stručnjaci u kulturi ne ostvaruju pravo na plaćene doprinose, već te doprinose moraju uplaćivati sami.

Dokumentaciju iz Člana 7. Pravilnika treba dostaviti u elektronskom formatu na adresu stanica.info@gmail.com do 27. juna 2022. za one koji žele da im status teče od 1. jula 2022. godine.

Za sve dodatne informacije možete pisati na stanica.info@gmail.com