JAVNI POZIV ZA STICANJE STATUSA SAMOSTALNOG UMETNIKA/UMETNICE I STRUČNJAKA/STRUČNJAKINJE U OBLASTI DIGITALNE UMETNOSTI I MULTIMEDIJE U POLJU IZVOĐAČKIH I SRODNIH UMETNOSTI/ ROK: 20. decembar

Decembar 2023.

Počev od 2019. godine Stanica Servis za savremeni ples ima status reprezentativnog udruženja u kulturi, a na osnovu Rešenja br. 022-05-27/2019-03 Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Prema ovom Rešenju, Stanica preuzima poverene poslove koji čine sve radnje namenjene podršci umetnicima/umetnicama iz oblasti digitalnih umetnosti i multimedije da steknu i održe status samostalnog umetnika/umetnice prema Zakonu o kulturi (čl. 62, stav 2). U ovom poslu Stanica se pridržava odredbi Pravilnika o bližim uslovima, merilima i kriterijumima, kao i postupku po zahtevima lica za utvrđivanje statusa lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture (Službeni glasnik RS br. 9/17, 96/19).

Pozivamo sve zainteresovane umetnike/umetnice i stručnjake/stručnjakinje u oblasti digitalnih umetnosti i multimedije koji razvijaju transdisciplinarne umetničke prakse ili prakse digitalnih izvođačkih umetnosti da podnesu svoje prijave prema kriterijumima definisanim u Pravilniku, a za period od 4 godine (nakon čega se status može obnoviti).

KRITERIJUMI ZA DODELJIVANJE STATUSA SAMOSTALNOG UMETNIKA/UMETNICE

(Izvodi iz Pravilnika)

Član 7.

(1) Podnosilac zahteva prilikom podnošenja zahteva reprezentativnom udruženju za utvrđivanje statusa lica koja obavljaju samostalnu umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, podnosi i zahtev za upis u Evidenciju lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture.

(2) Podnosilac prilaže sledeća dokumenta:

1) izjavu datu pod moralnom i materijalnom odgovornošću da se umetničkom ili drugom delatnošću bavi profesionalno i samostalno u vidu zanimanja i da nije obavezno socijalno osiguran po drugom osnovu;

2) fotokopiju lične karte;

3) fotokopiju dokaza o poslednjem završenom stepenu školovanja ili visokom, višem ili srednjem obrazovanju odgovarajućeg obrazovnog profila (diploma, uverenje, svedočanstvo i sl.);

4) uverenje o ostvarenom radnom stažu izdato od strane nadležne filijale Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje;

5) podatke o adresi i kontaktima;

6) dokaze o profesionalnom radu: ugovore, potvrde umetničkih ustanova i drugih nosilaca posla, programe, plakate, kritike, recenzije, isečke iz štampe, objave na internetu i druge relevantne dokaze;

7) druga potrebna dokumenta po zahtevu reprezentativnog udruženja (fotokopija radne knjižice, fotokopija vojne knjižice i druga dokumenta koja su značajna za regulisanje socijalnih prava podnosioca).

Član 8.

(1) Prilikom ocenjivanja rezultata rada podnosioca zahteva u prethodnom periodu, Komisija uzima kao relevantan svaki profesionalni rad koji je potvrđen traženom dokumentacijom, uključujući izuzetno i rad tokom školovanja, ukoliko je taj rad bio profesionalan i samostalan.

(2) Početak profesionalnog angažmana se dokazuje profesionalnim ugovorom ili drugim relevantnim dokazom koji o tome svedoči.

(3) Odluku o utvrđivanju statusa samostalnog umetnika, odnosno stručnjaka u kulturi, saradnika u kulturi ili izvođača kulturnih programa, kao i vreme od kada se taj status utvrđuje, Komisija donosi većinom glasova svih članova.

(4) Reprezentativno udruženje donosi Rešenje o utvrđivanju statusa samostalnog umetnika, odnosno stručnjaka u kulturi, saradnika u kulturi ili izvođača kulturnog programa istog dana nakon donošenja odluke Komisije.

(5) Rešenje se izdaje u dva primerka, jedan primerak za nosioca statusa i jedan za reprezentativno udruženje koje vodi evidenciju. Rešenje, u skladu sa zakonom sadrži lične podatke podnosioca zahteva (ime, ime jednog roditelja, prezime, adresu prebivališta, zanimanje, područje kulturne delatnosti, datum od kada se utvrđuje status).

9a DIGITALNO STVARALAŠTVO I MULTIMEDIJI

1) Samostalni umetnik/umetnica:

(1) Multimedijalni performer/ka

– dva projekta većeg produkcionog obima u trajanju od minimum 40 minuta u oblasti multimedija ili više manjih projekata u ukupnoj dužini trajanja dva veća projekta,

– 15 nastupa;

(2) Multimedijalni autor/ka

– dva projekta većeg produkcionog obima u trajanju od minimum 40 minuta u oblasti multimedija ili više manjih projekata u ukupnoj dužini trajanja dva veća projekta;

(3) Umetnik/umetnica u oblasti digitalnog stvaralaštva

 – jedno samostalno predstavljanje rada,

– šest predstavljanja u okviru većeg programa sa više autora,

– dva naručena ili realizovana dela u okviru većeg projekta izvođačkih umetnosti, predstave, performansa, izložbe,

– radionica ili seminar u oblasti digitalnih umetnosti i izvođačkih umetnosti; (4) Pedagog u području digitalnog stvaralaštva i multimedija

– kontinuiran pedagoški rad u području digitalnog stvaralaštva i multimedija, – pedagoški angažman u zemlji i inostranstvu,

– šest javnih nastupa polaznika – učenika ili profesionalnih izvođača sa kojima pedagog radi,

– pedagoški rad sa malom decom,

– pedagoški rad sa vaspitačima, učiteljima i nastavnicima, – dva objavljena teksta o pedagoškoj praksi,

– dve prezentacije – predavanja.

Posebni kriterijumi za svakog samostalnog umetnika iz ove tačke u području digitalno stvaralaštvo i multimediji mogu se proporcionalno kombinovati.

2) Samostalni stručnjak/stručnjakinja u kulturi

(1) Teoretičar/ka u području digitalnog stvaralaštva i multimediji, Kustos/kinja u području digitalnog stvaralaštva i multimediji,

– kontinuirano se bavi teorijom multimedije i/ili digitalnog stvaralaštva kao delom umetničkog procesa ili istraživanja, dokumentovanja, proučavanja, vrednovanja, očuvanja, predstavljanja i tumačenja ovog umetničkog stvaralaštva: 100 objavljenih stranica (katalog, knjiga, zbornik, časopis, blog, internet stranica),

– kritičarski rad u oblasti multimedije i/ili digitalnog stvaralaštva – autor kritika, prikaza i sl., u formi članaka, separata i knjiga: 100 objavljenih stranica, ili

– kustoski rad na festivalu, većem programu, konferenciji, projektu,

– učešće u žiriju lokalnih, nacionalnih i međunarodnih manifestacija i festivala,

– uređivački rad u oblasti teorije i prakse u multimedijskim i/ili digitalnog stvaralaštva: urednik 200 objavljenih stranica;

(2) Producent/producentkinja u digitalnom stvaralaštvu i multimediji, Organizator/ka u digitalnom stvaralaštvu i multimediji, Menadžer/ka u digitalnom stvaralaštvu i multimediji

a) Praktični rad u oblasti digitalnog stvaralaštva i multimedije:

– četiri velika producentska posla (producent/kinja organizacije, direktor/ka produkcije, izvršni producent/kinja projekta, producent/kinja ansambla ili trupe),

– organizacija osam projekata u fazi pripreme,

– kontinuirana distribucija osam projekata ili četiri velika inostrana gostovanja,

– organizacija 15 multimedijalnih programa, izložbi, konferencija i drugih programa;

b) Produkcija ili organizacija četiri međunarodna festivala, organizator – saradnik festivala, manifestacija lokalnog tipa – kontinuirano u periodu od najmanje šest meseci godišnje, ili menadžment složenih umetničkih i razvojnih projekata u oblasti multimedijskih i/ili digitalnih umetnosti:

– koordinacija četiri projekata u fazi pripreme,

– vođenje, koordinacija projekata u trajanju od ukupno 18 meseci,

– organizovanje, koordinacija ukupno osam simpozijuma, konferencija, višednevnih seminara i drugih skupova velikog formata, ili 6 okruglih stolova, tribina i druga pojedinačna skupova,

– koordinacija edukativnih programa/projekata ili drugih formata koji imaju za cilj umetničku produkciju, razvoj saradnje i međunarodnih odnosa i sl., u trajanju od minimum 120 dana ukupno;

v) Pisanje teorijskih tekstova iz oblasti organizacije digitalnog stvaralaštva i multimedije:

– 100 stranica teorijskog teksta, kritika, prikaza, referata za simpozijume – objavljen tekst,

– istraživački rad (član istraživačke ekipe sa objavljenim tekstom od 240 stranica).

Ukoliko samostalni stručnjak/stručnjakinja u kulturi iz ove dve podtačke radi i u drugim oblastima kulture, zadaci se vrednuju kumulativno.

NAPOMENA: Prema aktuelnom zakonu, stručnjaci/stručnjakinje u kulturi ne ostvaruju pravo na plaćene doprinose, već te doprinose moraju uplaćivati sami.

Dokumentaciju iz Člana 7. Pravilnika treba dostaviti u elektronskom formatu na adresu stanica.info@gmail.com do 20. decembra 2023. za one koji žele da im status teče od 1. januara 2024. godine.

Za sve dodatne informacije možete pisati na stanica.info@gmail.com